Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

Všeobecné informácie

PRESTAVENIE SPOLOČNOSTI CeMS


Bez ohľadu na to, v akom odvetví pôsobíte, môžete sa spoľahnúť na náš team profesionálov, ktorý už vyše 16 rokov zabezpečuje:

 • posilnenie Vašej značky na trhu certifikáciou Vášho systému manažérstva,

 • odborný praktický tréning a vzdelávanie Vášho teamu s cieľom zefektívniť riadenie Vašich core business procesov, implementovať neustále zlepšovanie, optimalizovať náklady, eliminovať plytvanie a zvýšiť profitabilitu Vašej firmy.

Pod platformou PHARMAEDUCATION poskytujeme odborné školenia, semináre, konferencie a najmä in-house praktické workshopy zamerané najmä na praktický výklad požiadaviek SDP / GDP pre veľkodistribučné spoločnosti pôsobiace v rámci farmaceutického priemyslu v rámci SR. Náš team odborníkov s viac ako 10 ročnou praxou v danej oblasti Vám budú schopní poskytnúť praktické objasnenie špecifických požiadaviek Správnej distribučnej praxe, súvisiace regulačné a technické požiadavky, tipy ako správne zabezpečiť riadenie procesov a služieb.
Naša spoločnosť Vám taktiež ponúka najobľúbenejšie soft-skills školenia pre rozvoj manažérskych a komunikačných zručností Vašej organizácie. 

Spoločne nájdeme najefektívnejší spôsob naplnenia Vašej vízie

 

MISIA

 • Poslaním spoločnosti je pozdvihnúť certifikáciu, poradenskú činnosť a školenia na úroveň pomoci zákazníkom s kladením dôrazu na kvalitu, detaily, jednoduchosť a komplexnosť.

 • Službu v tejto podobe poskytujeme pre všetky typy zákazníkov s medzinárodným pôsobením.

 

STRATEGICKÍ PARTNERI

 

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL)

 

Spoločnosť CeMS, s.r.o. sa od 1. októbra 2020 stala pridruženým členom Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL). Odborné partnerstvo oboch subjektov je postavené na stabilných základoch spojenia profesionálov so silným potenciálom vzájomnej odbornej podpory v oblasti zdravotníctva. ADL združuje celý liekový reťazec od výrobcov liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok, cez distribúciu liekov až po majiteľov lekární.  So svojou 28 ročnou históriou je najstarším záujmovým združením, so širokým odborným profesijným zameraním orientovaným na zdravotníctvo a liekovú politiku a zároveň je koordinátorom a iniciátorom legislatívnych zmien v oblasti zdravotníctva na Slovensku. Partnerstvo ADL so spoločnosťou CeMS, ktorá vyše 16 rokov pôsobí v oblasti certifikácie systémov manažérstva kvality, odborných školení a poradenských činností umožňuje prepojiť dlhoročné vzájomné skúsenosti a vytvára priestor na zvyšovanie kvality procesov v rámci jednotlivých zdravotníckych subjektov a implementáciu nových rozvojových projektov s cieľom zabezpečiť ich zdravé a efektívne fungovanie. 

 

 

 

M&C Consulting Group s.r.o.

 

Spoločnosť CeMS, s.r.o. v spolupráci s odborníkmi z M&C Consulting pre Vás pripravili komplexné moduly vzdelávania.

Spoločnosť M&C Consulting Group s.r.o. (www.mcconsulting.sk) poskytuje od svojho vzniku v roku 2014 konzultačné a dokumentačné služby v  oblasti accessu, v oblasti vedy a výskumu, výroby a registrácie liekov a zdravotníckych pomôcok v Európskej únii. V oblasti accesu pripravuje pre farmaceutické spoločnosti farmako-ekonomické analýzy, hodnotenia zdravotníckych technológií, epidemiologické a nákladové štúdie, analytické a strategické podklady pre vstup nových produktov na trh a kompletnú dokumentáciu pre úhradu novo prichádzajúcich inovatívnych liekov.

 

 

V čom sme iní

01
Komplexné riešenia
záleží nám na komplexnom riešení problémov!
02
Odborníci s dlhoročnou praxou
starostlivo vyberáme odborníkov s viac ako 10 ročnou praxou!
03
Promptná reakcia
nenecháme Vás čakať na odpoveď
04
Trvalé zlepšovanie
dbáme na neustále zlepšovanie poskytovaných služieb!
05
Podpora
vždy hľadáme možnosti ako dosiahnuť spokojnosť našich zákazníkov!
06
Moderné technológie
ideme s dobou a používame najnovšie riešenia!

Naše hodnoty

Ústretovosť Ústretovosť
Dôveryhodnosť Dôveryhodnosť
Odbornosť Odbornosť
Precíznosť Precíznosť
Flexibilita Flexibilita
Spoľahlivosť Spoľahlivosť

Akreditácia

Značka  Pharmaeducation by CeMS postupne akredituje školenia, aby spĺňali štandardy ďalšieho vzdelávania podľa Slovenskej republiky. Ako certifikačný orgán sa zaväzujeme k nezávislosti a nestrannosti. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodlo udeliť akreditáciu vzdelávacím programom:

 • Interný audítor systému manažérstva
 • Manažér kvality
 • Projektové riadenie
 • Inovatívne metódy využívané v automobilovom priemysle a strojárskej výrobe
   

Vzdelávací program Interný audítor systému manažérstva je zameraný na vyškolenie interných audítorov. Je rozdelený do modulov, ktoré je možné v prípade potreby absolvovať aj samostatne:

 • Modul – Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
 • Modul – Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001
 • Modul – Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001
 • Modul – Interný audítor systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001
 • Modul – Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa normy IATF 16949

 

Vzdelávací program Manažér kvality je zameraný na získanie kvalifikácie pre výkon pracovnej funkcie Manažéra kvality v organizáciách. Vzdelávací program je rozdelený do modulov, ktoré je možné v prípade potreby absolvovať aj samostatne:

 • Modul – Základy systémov manažérstva kvality
 • Modul – Opis a dokumentácia procesov organizácie
 • Modul – Postup implementácie systému manažérstva kvality v organizáciách
 • Modul – Štatistické metódy a manažérske nástroje pre zlepšovanie
 • Modul – Plánovanie a riadenie v systémoch manažérstva kvality
 • Modul – Metrológia

 

Vzdelávací program Projektové riadenie je zameraný na získanie kvalifikácie pre výkon pracovnej funkcie Projektového manažéra v organizáciách. Vzdelávací program je rozdelený do modulov, ktoré je možné v prípade potreby absolvovať aj samostatne:

 • Modul – Základy projektového riadenia
 • Modul – Príprava a plánovanie projektov
 • Modul – Riadenie projektov
 • Modul – Zostavenie a riadenie projektového tímu
 • Modul – Manažment rizík

 

Vzdelávací program Inovatívne metódy využívané v automobilovom priemysle a strojárskej výrobe je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti za systémov manažérstva, riadenia, budovania, implementácie, udržiavania a zvyšovania efektívnosti procesov. Vzdelávací program je rozdelený do modulov, ktoré je možné absolvovať aj samostatne:

 • Modul – FMEA - Analýza možných chýb a ich dôsledkov
 • Modul – GLOBAL 8D - Riešenie problémov a reklamácií
 • Modul – Problem solving - Riešenie problémov
 • Modul – APQP - Pokročilé plánovanie kvality produktu
 • Modul – PPAP - Proces schvaľovania výrobných dielov
 • Modul – Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov
 • Modul – MSA – Analýza systému merania
 • Modul – Metóda 5S (resp. 7S) - Japonský koncept zlepšovania pracoviska

Na zistenie platnosti certifikátu systému manažérstva prosím vyplnte IČO spoločnosti, o ktorú sa zaujímate:

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb na internetovom portáli www.cems.sk
ďalej sa bude uvádzať len „stránky CeMS“.

CeMS, s.r.o., so sídlom Snežienkova 1/A, 971 01, Prievidza,  IČO: 35 891 823, DIČ: 2021849049, IČ DPH: SK2021849049, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 16830/R, (ďalej len „poskytovateľ“) 

vydáva s účinnosťou od 01.01.2022 nasledovné obchodné podmienky:

I. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní služieb na stránkach CeMS, uzavretých medzi poskytovateľom a používateľom, ktorých predmetom je používanie služieb na stránkach CeMS. V prípade, že používateľ služieb nesúhlasí s ich dodržiavaním, nemôže služby na stránkach CeMS používať.
Zmluvné strany sa dohodli, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky zmluvy o poskytovaní služieb (objednávanie platených služieb) odo dňa ich akceptácie používateľom, na základe ktorých poskytovateľ poskytne používateľovi dojednané služby.
Pre účely týchto VOP sa zadefinoval „e-learning“ ako dištančná forma vzdelávania s využitím informačných a komunikačných technológií.  Ide o samoštúdium podľa stanoveného študijného plánu. E-learningové vzdelávanie využíva rôzny multimediálny obsah, ako sú prezentácie, texty, odkazy, video, animované sekvencie, hlasové komentáre, zdieľané pracovné plochy, vlastné poznámky a testy. E-learningový kurz je umiestnený na webovom sídle poskytovateľa na určený čas.
V prípade, že poskytovateľ a používateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred zne
ním obchodných podmienok.

II. Spôsob uzatvárania zmlúv o poskytovaní služieb (objednávanie platených služieb)

Zmluvy o poskytovaní služieb (objednávanie platených služieb), na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, sa budú uzatvárať týmto spôsobom:
V prípade záujmu o platené služby vyplní po
užívateľ formulár objednávky (registračný formulár) podľa vzoru, ktorý má poskytovateľ rovnako ako tieto obchodné podmienky zverejnené na svojich stránkach. V objednávke (registračný formulár) je povinný vyplniť riadne všetky požadované údaje a za správnosť údajov zodpovedá objednávateľ. V prípade záujmu o zmenu poskytnutých údajov poskytne objednávateľ zmenené údaje na e-mailovú adresu cems@cems.sk. Zmena údajov nastala až po jej písomnom potvrdení prevádzkovateľom.
Vyplnenú objednávku (registračný formulár)  doručí používateľ poskytovateľovi ako návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb. Poskytovateľ prijme objednávku a potvrdí objednané služby najneskôr do 5 pracovných dní od jej zaslania. Návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb platí od doby, kedy je doručená poskytovateľovi. V prípade ak ide o aktiváciu online poskytovaných služieb ich aktivácia prebehne najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia objednávky.
Fakturácia za objednané služby je realizovaná v závislosti od platného cenníka
zverejneného na stránkach poskytovateľa.
Po prihlásení na školenie a potvrdení prijatia objednávky je prevádzkovateľ oprávnený vystaviť zálohovú faktúru na základe zaslanej objednávky so splatnosťou 14 dní odo dňa prihlášky k poskytnutiu vzdelávacích služieb.
Pri službách poskytovaných online („e-learning“) a služba balík kurzov vystaví poskytovateľ faktúru po prijatí objednávky so splatnosťou 14 dní na základe výpočtu celkovej ceny, ktorá je uvedená v objednávke prijatej od poskytovateľa. V prípade ak ide o paušálnu službu bude poskytovateľ pravidelne fakturovať sumu odsúhlasenú v objednávke. Online služby budú poskytnuté až po prijatí platby na účet poskytovateľa. 
Uzatvorením zmluvy medzi  poskytovateľom a užívateľom sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú pre zmluvné strany záväzné.

III. Práva a povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ je povinný:

 • v prípade objednávky školiacich služieb je poskytovateľ povinný informovať objednávateľa o aktuálnom stave otvorenia termínu školenia. V prípade presunutia školiacich služieb na iný termín je poskytovateľ povinný informovať objednávateľa o novom termíne, ktorý objednávateľ potvrdí alebo odmietne. V prípade presunutia termínu alebo zrušenia termínu školenia má objednávateľ právo na vrátenie uhradenej čiastky v plnej výške a to najneskôr do 14 dní od doručenia žiadosti o zrušenie služby. V prípade potvrdenia nového termínu školenia zo strany objednávateľa platia rovnaké podmienky ako pri riadnom objednaní uvedenej služby (podmienky rovnaké ako pri pôvodnom objednaní termínu školenia).
 • dodávať používateľovi služieb riadne služby ním objednané.
 • pri zverejňovaní údajov, ktoré majú charakter osobných údajov (u zadávateľov fyzických osôb), dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov.
 • pri šírení zadaných údajov dodržiavať ako šíriteľ reklamy zákon o reklame.

Poskytovateľ je oprávnený:

 • opravovať gramatické chyby alebo nepresnosti v zadaných údajoch (napr. zmena kategórie, zmena názvu aktivity, zmena osobných údajov...) s cieľom dodržať zásady jazykovej kultúry, gramatických a pravopisných pravidiel slovenského jazyka a správnosť vybraných položiek aktivity. Tieto chyby je poskytovateľ oprávnený opraviť bez upozornenia používateľa. Poskytovateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené vykonaním takejto opravy v zadanom texte alebo za škody, o ktorých je tvrdené, že boli týmto spôsobené.
 • Vzhľad stránok CeMS a jeho obsah, logo, ikony, výber a usporiadanie prvkov, ich organizácia, grafika, odkazy, konverzie a ďalšie záležitosti s nimi súvisiace, sú chránené autorským právom, zákonom o ochranných známkach a ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k priemyselnému vlastníctvu v rámci klauzuly všetky práva vyhradené. Užívateľ služieb nezískava k prvkom prezretým prostredníctvom stránok CeMS žiadne práva. Žiaden z týchto prvkov nesmie byť použitý, kopírovaný, reprodukovaný, distribuovaný, nahrávaný, upravovaný alebo verejne vystavovaný v akejkoľvek podobe alebo prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov, predovšetkým vrátane zariadení elektronických, mechanických, fotokopírovacích, nahrávacích alebo iných, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nefunkčnosťou stránok CeMS, alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať službu alebo kvôli neoprávnenému prístupu, a to i vtedy, pokiaľ bol poskytovateľ upozornený na možnosť vzniku týchto škôd.

  
IV. Práva a povinnosti používateľa

Užívateľ je povinný:

 • v registračnom formulári poskytnúť poskytovateľovi aktuálne a pravdivé údaje. Zároveň vyjadruje výslovne svoj súhlas s ich spracovaním a zverejnením.
 • vyplnením a potvrdením registračného formulára dať na vedomie svoj bezvýhradný súhlas so znením a s akceptáciou týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré je povinný počas celej doby používania služieb na stránkach CeMS dodržiavať.
 • zaplatiť poskytovateľovi zálohovú faktúru vystavenú na základe poskytnutých služieb v stanovenej lehote splatnosti. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola fakturovaná suma pripísaná na účet poskytovateľa služieb.
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa služieb a ním poskytovaných služieb.
 • nenarušiť operačný systém stránok CeMS,
 • dodržiavať morálne zásady, a teda nesmie umiestňovať akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, obscénne, pornografické alebo hanlivé materiály. Poskytovateľ služieb si preto vyhradzuje právo na monitorovanie a cenzurovanie zadaných údajov.
 • v prípade záujmu o zverejnenie chráneného označenia resp. ochrannej známky predložiť oprávnenie o používaní chráneného označenia resp. ochrannej známky. V takom prípade je zadávateľ povinný spolu s objednávkou zaslať poskytovateľovi služieb i kópiu osvedčenia o zápise ochrannej známky do registra, prípadne výpis z registra.
 • pre používanie e-learningového kurzu platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií.

V. Poskytované služby, cenník, sankcie a storno poplatky

Poskytovateľ poskytuje používateľom objednané služby za podmienok a za ceny uvedené v jeho aktuálnej ponuke. Aktuálna ponuka služieb poskytovateľa ako i cenník služieb sú zverejnené na stránkach CeMS. V prípade ak k uvedenej službe nie je uvedená cena je možné získať cenovú ponuku na vyžiadanie.
Okrem uvedených cien služieb sú spoplatnené doplnkové úkony nasledovným cenníkom:

 • 30€ bez DPH opakované vystavenie certifikátu o absolvovaní vzdelávania s opravou osobných údajov (v prípade ak boli poskytnuté osobné údaje správne a chyba bola zavinená na strane poskytovateľa je oprava bezplatná). 
 • 40€ bez DPH vystavenie certifikátu o absolvovaní vzdelávania v ľubovoľnom cudzom jazyku.
 • 20€ bez DPH za tlačené vystavenie certifikátu o absolvovaní vzdelávania, ktoré bude poslané na adresu účastníka a objednávateľa online kurzu alebo e-learningu 

Štandardná splatnosť faktúr spoločnosti CeMS je do 14 dní od vystavenia. Úrok z omeškania je stanovený vo výške 0,05% z celkovej neuhradenej čiastky faktúry za každý deň omeškania po splatnosti.

V prípade potvrdenia menej ako 5 účastníkov na otvorené školenie si vyhradzujeme právo na zrušenie alebo zmenu termínu kurzu, poplatok za kurz vraciame v plnej výške. 

Vyhradzujeme si právo zmeniť termín kurzu v prípade neočakávaných udalostí. O zmene termínu sme povinní informovať Vás minimálne 24 hodín pred začiatkom kurzu.

V prípade úplného zrušenia kurzu všetkým účastníkom vraciame uskutočnené platby v plnej výške do 5 pracovných dní. 

V prípade neúčasti účastníka na objednanom termíne je možnosť náhrady termínu za nový s doplatkom vo výške 50% z ceny kurzu.

Platnosť prístupov do zakúpeného e-learningového vzdelávania je 1 rok od dátumu zakúpenia. Nevyčerpané prístupy strácajú platnosť. Využívanie aplikácie pre správu E-learningu je možné iba v čase platnosti prístupov.

Platnosť kreditu na využívanie online školení pri kúpe balíkov kurzov (basic, standard alebo premium) je 1 rok od dátumu zakúpenia. Nevyčerpané kredity strácajú platnosť. Využívanie kreditov je možné iba v čase platnosti kreditov.

Storno poplatky za odhlásenie z verejných školení:

 • 31 dní pred začiatkom kurzu je možné uskutočniť bezplatné storno. 
 • 30 - 15 dní pred začiatkom kurzu sa účtuje storno poplatok vo výške 30 % z ceny. 
 • 14 - 7 dní pred začiatkom kurzu sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z ceny. 
 • 6 - 1 dní pred začiatkom kurzu sa účtuje storno poplatok vo výške 75 % z ceny. 
 • pri neúčasti prihláseného zákazníka na kurze sa účtuje storno poplatok vo výške 100 %. 

Uvedené storno podmienky platia aj v prípade, ak nebola vystavená zálohová faktúra. Faktúra za storno prihlášky na kurz je vystavená do 14 dní od realizácie kurzu, na ktorý bol účastník prihlásený. Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese cems@cems.sk. 

Účastníka evidujeme prihláseného na školení výhradne pri prihlásení cez náš informačný systém. Poskytujeme súčinnosť pri evidencii našej spol. do vášho systému dodávateľov, rovnako aj pri riešení vašich interných objednávok. Prihlásenie účastníka zaslaním len vašej internej objednávky však nie je dostatočné.

Odhlasovanie a realizáciu akýchkoľvek zmien v objednávkach je možné realizovať výhradne písomne.

Vyhradzujeme si právo realizovať školenie so slovensky alebo česky hovoriacim lektorom. Pokiaľ je školenie plánované v inom ako českom alebo slovenskom jazyku, táto informácia bude zverejnená v popise školenia / celý popis bude v konkrétnom cudzom jazyku.

 

Vnútrofiremné / inhouse / školenia na mieru:

Berte prosím na vedomie, že vzhľadom na náklady spojené s organizáciou školenia, si poskytovateľ v prípade zrušenia / presunov vzdelávania účtuje storno poplatky.

Pri 1. presune termínu školenia zapríčineného na strane zákazníka sa neúčtujú žiadne storno poplatky. V prípade 2. a ďalších presunov na nový termín sa účtujú storno poplatky vo výške 50% z ceny kurzu.

Uvedené storno podmienky platia aj v prípade, ak nebola vystavená zálohová faktúra. Storno faktúra je vystavená do 14 dní od pôvodne plánovanej realizácie.

Odhlasovanie a realizáciu akýchkoľvek zmien v objednávkach je možné realizovať výhradne písomne.

Vyhradzujeme si právo realizovať školenie so slovensky alebo česky hovoriacim lektorom. Pokiaľ je školenie plánované v inom ako českom alebo slovenskom jazyku, táto informácia bude zverejnená v popise školenia / celý popis bude v konkrétnom cudzom jazyku.

VI. Obmedzenie zodpovednosti za vady a škody

Poskytovateľ prehlasuje, že:

 • ním poskytované služby poskytuje bez právnych vád a že je oprávnený poskytovať k nim užívacie práva,
 • zodpovedá užívateľovi za umožnenie prístupu k plateným službám v rozsahu podľa formy zmluvného vzťahu a VOP,
 • bezchybný prístup k e-learningu je kompatibilný s nasledovným programovým vybavením: Videá na portáli sa prenášajú pomocou prehrávača HTML5, alebo Vimeo. V prípade problémov s prehrávaním videí na portáli prosím kontaktujte našu zákaznícku podporu.
 • Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť však poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania produktu alebo služby v súlade s VOP.   

VII. Ochrana osobných údajov

Náš prístup k ochrane Vašich osobných údajov je mimoriadne zodpovedný a kladieme naň veľký dôraz. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na nasledovnom odkaze: Ochrana osobných údajov. 

VIII. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči používateľovi dňom jeho registrácie u poskytovateľa na stránkach CeMS. Na akékoľvek zmeny bude používateľ poskytovateľom služieb upozornený. 
Autorské práva súvisiace s kurzami poskytovateľa sú vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia vlastníka stránok www.cems.sk  je zakázané.
Tieto VOP platia aj pre užívateľov,  ktorí využijú inú formu prihlásenia účastníkov na kurzy ako portál www.cems.sk

Užívateľ vyhlasuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a na znak súhlasu s ich obsahom vyplňuje svoj registračný formulár s cieľom využívať služby poskytovateľa na stránkach CeMS.


V Prievidzi dňa  01.01.2022
                            Ing. Adrián Kubinec –
konateľ

Certifikačný orgán CeMS, s.r.o. (ďalej len ,,COˮ), sa usiluje o to, aby bol verejnosťou vnímaný ako dôveryhodný partner nielen svojimi zákazníkmi ale aj všetkými zainteresovanými stranami, s ktorými pri svojej činnosti prichádza do styku. CO sa taktiež  zaväzuje, že všetky činnosti, týkajúce sa certifikačných a školiacich aktivít sú nestranné, a teda nemajú žiadny komerčný a ani iný vzťah, ktorý by porušoval jeho nezávislosť.

CO zaručuje, že priebeh výkonu činnosti certifikácie a hodnotení skúšok, nie je závislý na finančnom záujme spoločnosti. Jednou z priorít je objektívne rozhodovať,  posudzovať a postupovať vždy transparentne a predchádzať akýmkoľvek konfliktom záujmov. Certifikačný orgán zodpovedá rovnako za nestranné rozhodnutia týkajúce sa certifikácie vrátane udeľovania, udržiavania, rozširovania, obnovy, pozastavovania a rušenia platnosti certifikácie. V záujme zachovania nestrannosti nevykonáva poradenské aktivity u zákazníkov, ktorí využívajú certifikačné služby spoločnosti CeMS, s.r.o. a prechádzajú procesom certifikácie.

 

Politika kvality CeMS, s.r.o. definuje strategické smerovanie organizácie s ohľadom na záväzné plnenie aplikovateľných požiadaviek v rámci vymedzeného rozsahu  predmetu systému manažérstva.

Zohľadňuje relevantné súvislosti medzi požiadavkami zákazníka a aplikovateľnosťou predpisov a regulačných požiadaviek s cieľom zvládať riziká a príležitosti, ktoré môžu vplývať na schopnosť zveľaďovania spokojnosti zákazníkov.

Cieľom spoločnosti CeMS, s.r.o., je poskytovať služby takým spôsobom, aby boli uspokojené potreby a požiadavky terajších i budúcich zákazníkov na zhodu, spoľahlivosť, informačnú bezpečnosť, kvalitu, ceny a termíny dodania produktov a služieb, a tiež na minimálne dopady na životné prostredie.

Pri realizácii svojich aktivít vychádzame z preskúmaných požiadaviek zákazníkov a obchodných partnerov s cieľom  konať v súlade s očakávaniami  zákazníkov a preto sa manažment spoločnosti zaväzuje:

 • Trvalo zlepšovať výkonnosť a efektívnosť systému manažérstva kvality, ktorý je nevyhnutný pre zvyšovanie konkurencieschopnosti organizácie.
 • Vnímať starostlivosť,  zodpovednosť  a kvalitu  poskytovaných služieb pre spokojnosť zákazníka,  ako základné povinnosti všetkých zamestnancov a zistené nezhody ihneď odstraňovať.
 • Pri zabezpečovaní činnosti využívať maximálne ekonomické a hospodárne postupy.
 • Zohľadňovať  legislatívne, právne a iné požiadavky, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť.
 • Otvorene  komunikovať a podporovať tímovú prácu.
 • Zvyšovať  a prehlbovať kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a angažovanosť  pracovníkov organizácie pre zabezpečenie zhody, spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality poskytovaných služieb.
 • Vytvárať kultúru príjemného prostredia, ktorá povzbudzuje pracovníkov na všetkých úrovniach aktívne sa zapojiť do systému manažérstva a tým podporovať zlepšovanie vlastných postupov a procesov.
 • Relevantné pripomienky verejnosti bezodkladne vyhodnocovať.
 • Plniť súčasné i budúce požiadavky, potreby a očakávánia zákazníkov, konečných užívateľov a zainteresovaných strán a tým prispievať k udržovaniu okruhu stálych i nových zákazníkov.
 • Prijímať a vyhodnocovať konkrétne ciele kvality organizácie pre zlepšovanie systému kvality a kvality svojich produktov a služieb.

Politika kvality je záväzná pre všetkých pracovníkov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti sú povinní túto politiku kvality uplatňovať v praxi, prijímať účinné opatrenia pre ďalší rozvoj.

Hľadáme nových kolegov

Sme rastúca spoločnosť a neustále hľadáme nových kolegov. Dbáme na vysokú kvalitu a odbornosť práce. Rovnako dôležitá je pre nás aj filozofia a firemná kultúra. Ak Vás naša spoločnosť zaujala prosím zašlite nám životopis na adresu zamestnanie@cems.sk

Naši lektori patria medzi špičku vo svojom odbore. Častokrát ich stretnete ako speakerov na rôznych konferenciách, kde prednášajú alebo ich nájdete v nadnárodných spoločnostiach vo vedúcich pozíciach.

Pošlite nám Váš životopis a pripojte sa k tímu odborníkov. Práca vhodná aj popri zamestnaní alebo na živnosť. Váš životopis odošlite na zamestnanie@cems.sk

Hľadáme lektorov pre farmaceutický priemysel, ktorí majú viac ako 10 ročné skúsenosti v oblasti farmaceutického a veľkodistribučného segmentu. Zároveň požadujeme praktické skúsenosti s metódou, ktorú by lektor školil.

Lektor musí ovládať minimálne jednu z nasledujúcich oblastí:

 • Správna distribučná prax (GDP)
 • ISO 9001 a ISO 13485
 • HACCP
 • Teplotné mapovanie a validácia v oblasti veľkodistribúcie farmaceutických produktov
 • Regulačné požiadavky (Zákon o lieku, guidelines EU)
 • Farmakovigilancia

Čo ponúkame:

 • zaujímavé finančné ohodnotenie na deň,
 • práca možná popri zamestnaní na 10-20 dní ročne, alebo na živnosť,
 • termín vykonania školení prispôsobiť podľa Vašich požiadaviek,
 • interné vzdelávanie lektorov,
 • podpora počas lektorovania a prípravy školení.

Ak Vás naša spoločnosť zaujala prosím zašlite Váš životopis na adresu zamestnanie@cems.sk

Hľadáme externého audítora pre oblasť systémov kvality zdravotníckych pomôcok podľa normy ISO 13485.

Požadujeme:

 • Platné osvedčenie na výkon externých auditov podľa normy ISO 13485
 • Praktické skúsenosti s výkonom externých auditov
 • Kultivovaný slovný prejav a schopnosť vyjadrovať sa

Čo ponúkame:

 • zaujímavé finančné ohodnotenie na deň,
 • práca možná popri zamestnaní na 10-20 dní ročne, alebo na živnosť,
 • termín vykonania auditov je možné prispôsobiť podľa Vašich požiadaviek,
 • interné vzdelávanie audítorov,
 • podpora počas auditu a prípravy auditu.

Ak Vás naša spoločnosť zaujala prosím zašlite Váš životopis na adresu zamestnanie@cems.sk

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.