Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

Príprava a výkon špecifických auditov


Spoločnosť CeMS, s.r.o. zabezpečuje pomocou nestranných audítorov výkon špecifických auditov podľa Vami stanovených normatívnych, legislatívnych alebo zmluvných požiadaviek. Pomocou auditov si dokážete spraviť reálny obraz o aktuálnom stave, čo je jedným z podstatných faktorov pri rozhodovaní.

 

Zároveň pomocou skúsených poradcov zabezpečujeme prípravu na úspešné absolvovanie špecifických auditov spolu s odstránením zistených odchýlok a nezhôd.

 

Interný audit (v zmysle GDP, ISO)

Interný audit patrí medzi najčastejšie používané metódy na zistenie odchýlok od definovaných požiadaviek. Často je vykonávaný aj externou spoločnosťou hlavne z dôvodu nedostatočných kapacít ľudských zdrojov spoločnosti alebo nekompetentnosti pracovníkov nakoľko interný audítor musí spĺňať stanovené požiadavky na vzdelanie a dĺžku odbornej praxe. Počas prierezového interného auditu je možné včasne identifikovať odchýlky od normy a definovaných postupov, čím môžete ľahko predísť nepríjemným situáciám počas certifikačných a zákazníckych auditov alebo pri neohlásených kontrolách.

Mám záujem Bližšie informácie

Personálny audit

Medzi najväčšie aktíva každej organizácie patria jednoznačne ľudské zdroje. Spoločnosť dokáže vo veľa prípadoch narásť maximálne do osobnostnej úrovne jej kľúčových ľudí. Ľudský potenciál spoločnosti je možné rozvíjať a posúvať stále na vyššiu úroveň. Základom úspešného posunutia celej spoločnosti vpred je dobre vypracovaná analýza, vďaka ktorej zistíte reálny stav Vašej spoločnosti, jej silné a slabé stránky. Na základe týchto informácií získate informácie o možnostiach na zlepšenie.

Mám záujem Bližšie informácie

Kapacitný audit a audit logistiky

Nakoľko je náročne odhadnúť veľkosť spoločnosti a jej produkcie na viac ako 5 rokov dopredu často dochádza po rokoch pôsobenia na trhu ku kapacitným problémom. Možnosti rozširovania priestorov sú pre väčšinu spoločností obmedzené a jediná dostupná možnosť, ktorá ostáva je “zmestiť sa do vlastnej kože”. Jednou z možností ako zistiť svoje rezervy je vykonať kapacitný audit a audit logistiky. Z uvedených auditov vyplynú možnosti zvýšenia kapacity produkcie a zároveň zníženia výrobnej a skladovej plochy.

Mám záujem Bližšie informácie

Procesný audit

Rastúce požiadavky na kvalitu výrobkov vyžadujú použiť efektívne nástroje na kontrolu procesov vo výrobných spoločnostiach. Prostredníctvom procesného auditu je možné odhaliť príčiny vzniku chýb vo výrobnom procese, eliminovať reklamácie a straty, ktoré v procese nastávajú. Výstup z procesného auditu obsahuje aj návrh nápravných opatrení na odstránenie zistených príčin vzniku problémov a možnosti na elimináciu strát, ku ktorým v procese dochádza.

Mám záujem Bližšie informácie

Príprava na akreditáciu a výkon interného auditu laboratória v zmysle požiadaviek ISO / IEC 17025

EN ISO / IEC 17025:2017 je norma, ktorá sa vzťahuje na laboratóriá rôznych odvetví a zabezpečuje, že sú v praxi dodržiavané štandardy pre laboratórne testovanie a kalibráciu. Implementácia systému riadenia laboratórií ISO/IEC 17025 je účinným prostriedkom na zabezpečenie efektívnosti a technickej spôsobilosti v kalibračných a skúšobných laboratóriách. 

Mám záujem Bližšie informácie

Výkon interných auditov v zmysle požiadaviek ISO 9001 a GDP pre farmaceutických prepravcov

Transport termolabilných liekov, omamných a psychotropných látok (ďalej len OPL), výživových doplnkov, zdravotníckych pomôcok pre farmaceutických prepravcov je náročný proces z pohľadu požiadaviek Správnej distribučnej praxe (ďalej len GDP) najmä z dôvodu ich zraniteľnosti, potreby dodržiavať prísne regulačné požiadavky a zabezpečiť bezpečnosť a trvalú účinnosť týchto látok.

Mám záujem Bližšie informácie

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.