Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

Príprava na akreditáciu a výkon interného auditu laboratória v zmysle požiadaviek ISO / IEC 17025

 

EN ISO / IEC 17025:2017 je norma, ktorá sa vzťahuje na laboratóriá rôznych odvetví a zabezpečuje, že sú v praxi dodržiavané štandardy pre laboratórne testovanie a kalibráciu. Implementácia systému riadenia laboratórií ISO/IEC 17025 je účinným prostriedkom na zabezpečenie efektívnosti a technickej spôsobilosti v kalibračných a skúšobných laboratóriách. 


Laboratórium, ktoré efektívne zaviedlo systém riadenia laboratórií v súlade s normou ISO/IEC 17025 sa pripája k rastúcemu svetovému partnerstvu akreditovaných laboratórií. Certifikát o akreditácii podľa normy ISO/IEC 17025 preukáže potenciálnym zákazníkom, že vaše laboratórium hodnotí kvalitu a že ste podnikli kroky na zabezpečenie toho, aby vaše výsledky kalibrácie alebo testovania boli presné a spoľahlivé. 


ISO/IEC 17025 akreditácia je k dispozícii pre samostatné laboratóriá aj pre laboratóriá, ktoré sú súčasťou väčších zariadení. Ak chcete upevniť pozíciu svojho laboratória na trhu ako seriózneho konkurenta, je nevyhnutné, aby váš systém riadenia laboratória vyhovoval celosvetovo uznávanej norme ISO/IEC17025.
V rámci prípravy žiadosti o akreditáciu by laboratóriá mali najskôr zdokumentovať svoj systém riadenia kvality v súlade s požiadavkami normy ISO / IEC 17025, implementovať svoje novo zdokumentované postupy, kontrolovať výsledky a činnosti prostredníctvom interného auditu a nakoniec vykonať potrebné úpravy ešte pred samotným akreditačným auditom a posudzovaním QMS zo strany SNAS.


Akreditácia laboratória je atestácia treťou stranou (SNAS), poskytujúca oficiálne preukázanie spôsobilosti/kompetentnosti vykonávať špecifické úlohy posudzovania zhody.


Kroky potrebné k zavedeniu systému kvality a príprave na akreditáciu laboratória v zmysle ISO/IEC 17025 :

  1. Získajte informácie o norme ISO / IEC 17025 (môžete sa prihlásiť na náš online verejný kurz). 
  2. Výkon GAP analýzy súčasného stavu systému kvality laboratória. 
  3. Vypracovanie harmonogramu projektu implementácie ISO /IEC 17025.
  4. Zdokumentovanie procesov a systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek ISO / IEC 17025 v laboratóriu s akýmkoľvek zameraním a v akomkoľvek odvetví priemyslu. 
  5. Zaškolenie zamestnancov laboratória ohľadom novej riadiacej dokumentácie a požiadaviek normy. 
  6. Implementácia nového systému manažérstva kvality. 
  7. Výkon interného auditu Vášho QMS, prijatie nápravných opatrení. 
  8. Podanie žiadosti na predbežné posúdenie a absolvovanie akreditačného auditu t.j. posúdenia zo strany SNAS (všetky potrebné tlačivá a informácie pre uchádzačov o akreditáciu laboratória sa nachádzajú na internetovej stránke SNAS -  www.snas.sk). 

 

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.