Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

Procesný audit

 

Rastúce požiadavky na kvalitu výrobkov vyžadujú použiť efektívne nástroje na kontrolu procesov vo výrobných spoločnostiach. Prostredníctvom procesného auditu je možné odhaliť príčiny vzniku chýb vo výrobnom procese, eliminovať reklamácie a straty, ktoré v procese nastávajú. Výstup z procesného auditu obsahuje aj návrh nápravných opatrení na odstránenie zistených príčin vzniku problémov a možnosti na elimináciu strát, ku ktorým v procese dochádza.
 

Sledovanie účinnosti procesov:


Účinný proces je taký, ktorý dosahuje určené, naplánované ciele. Pri procesnom audite sa sleduje, či je proces efektívne riadený t.j. správne nastavené činnosti, zdroje, správne plánovaný a kontrolovaný, tak aby výstupy dosiahli stanovené ciele. 
 

Výsledok auditu:


Zdokumentované a rozpoznané nezhody, ktoré sú hodnotené vo vzťahu k riziku produktu alebo procesu v auditovanej organizácií. Z výstupu vyplýva, či zistené nezhody môžu spôsobiť nezhodné produkty a z toho vyplývajúce riziká pre organizáciu. 
 

Identifikácia rizík procesu:


Pri procesnom audite je dôležitý vplyv jednotlivých procesov na produkt, preto sa už pri príprave auditu stanovujú potenciálne riziká procesu, aby mohli byť počas auditu dostatočne hodnotené. 

 

procesný audit - diagram

Zdroj: VDA 6

 

Možnosti využitia procesného auditu:

 

Procesný audit môže byť použitý interne ako aj externe v celom životnom cykle produktu. Audit je vytvorený tak, aby bol vhodný pre organizácie všetkých veľkostí. Možnosti využitia sú nasledovné:

  • Identifikácia príčin vzniku chýb v procese.
  • Eliminácia strát - časových, finančných a iných.
  • Zvýšenie kvality produkcie a eliminácia chýb v dôsledku nesprávneho nastavenia procesu.
  • Dôveryhodná informácia o výkone nápravných opatrení pre Vašich zákazníkov.
  • Nestranná spätná väzba pre zamestnancov.

 

 

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.