Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

Interný audit (v zmysle GDP, ISO)

 

Interný audit patrí medzi najčastejšie používané metódy na zistenie odchýlok od definovaných požiadaviek. Často je vykonávaný aj externou spoločnosťou hlavne z dôvodu nedostatočných kapacít ľudských zdrojov spoločnosti alebo nekompetentnosti pracovníkov nakoľko interný audítor musí spĺňať stanovené požiadavky na vzdelanie a dĺžku odbornej praxe. Počas prierezového interného auditu je možné včasne identifikovať odchýlky od normy a definovaných postupov, čím môžete ľahko predísť nepríjemným situáciám počas certifikačných a zákazníckych auditov alebo pri neohlásených kontrolách.

 

Aké sú požiadavky na vykonanie interných auditov:

 • Kompetentnosť - Audit vykonáva poverená kvalifikovaná osoba (audítor musí mať osvedčenie o školení interného audítora podľa príslušnej normy a normy ISO 19011).
 • Nezávislosť - Audítor nesmie auditovať oblasť spoločnosti, kde vykonáva bežnú pracovnú činnosť.
 • Fakty a dôkazy - Správa z auditu má rešpektovať pravdivosť a presnosť audítorských aktivít.
 • Dôvernosť – Všetky získané informácie nesmú byť použité na osobný zisk.  Informácie musia byť chránené proti úniku a zneužitiu. 
 • Prístup založený na riziku - Prístup založený na riziku by mal významne ovplyvniť plánovanie, vykonávanie a podávanie správ o auditoch s cieľom zabezpečiť, aby sa audity sústredili na záležitosti, ktoré sú významné pre klienta auditu a na dosiahnutie cieľov programu auditu.

 
Pri nesplnení niektorej z požiadaviek na vykonávanie interných auditov by spoločnosť mala prehodnotiť, či bude interné audity vykonávať vo vlastnej réžií a dovzdeláva vlastných interných audítorov, prípadne zvýši ich počet alebo využije externú spoločnosť na pravidelné vykonávanie interných auditov.   


Možnosti využitia interného auditu:

 • Preverenie plnenia interných postupov a používania platnej dokumentácie.
 • Preverenie plnenia požiadaviek noriem a legislatívnych požiadaviek vzhľadom k činnosti organizácie.
 • Odhalenie zásadných nedostatkov a nezhôd v rámci auditovanej oblasti.
 • Návrhy opatrení a prezentácia výsledkov auditu.

 

interný audit

Obrázok: Priebeh výkonu auditu

 

Výhody vykonania interného auditu systémov manažérstva spoločnosťou CeMS:

 

 • Odborná príprava a profesionálna realizácia interných auditov.
 • Dopredu pripravené materiály a dotazníky na analýzu organizácie.
 • Audítori využívajú pri kontrole zavádzania jednotlivých prvkov systému manažérstva vhodné manažérske metódy (Paretova analýza, Ishikawa diagram, 5S, Six Sigma a pod.).
 • Zníženie náročnosti prípravy na absolvovanie certifikačného auditu.
 • Rýchlejšie vykonanie interného auditu a odbremenenie operatívy pre zamestnancov organizácie.

 


 

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.