Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

Top 10 najčastejších nezhôd zistených počas externých auditov a inšpekcií GDP

KATEGÓRIA

 

Každý z nás si už určite prešiel viac či menej náročným auditom týkajúcim sa overenia dodržiavania a efektívnej implementácie zásad Správnej veľkodistribučnej praxe (Good distribution practice – ďalej len GDP) pri manipulácii s liekmi. Či už sa jedná o kontroly zo strany štátnych inštitúcií (ŠÚKL) alebo vašich zmluvných partnerov často sa opakujú tie isté chyby, nezhody a nedostatky.

 

Predstavujeme Vám TOP 10 najčastejších nezhôd, ktoré sú pravidelne identifikované počas externých, interných auditov a rovnako aj počas inšpekcií GDP zo strany štátnych orgánov : 

  1. Nedodržiavanie pravidiel SDP - Distribúcia neoprávneným odberateľom a nedostatočné overovanie povolení od dodávateľov. Dochádza k porušeniu zákona o liekoch podľa § 18 ods.1
  2. Nedostatočne preškolený personál manipulujúci s liekmi. Účinnosť vzdelávania nie je pravidelne hodnotená a dokumentovaná. Požiadavka podľa Usmernenia SDP z roku 2013 bod 2.4.
  3. Nesprávne vedená riadená dokumentácia. Chýbajúce základné záznamy o príjme, výdaji, dovoze tovaru, stiahnutí prípravku z trhu. Požiadavka Vyhlášky správnej výrobnej a distribučnej praxe č. 128/2012 § 18.
  4. Určený odborný zástupca spoločnosti nemá požadované vzdelanie, prípadne nemá dostatočné kompetencie podľa náležitosti zákona o liekoch podľa § 5.
  5. Nedostatočná evidencia prepravných podmienok. Každá dodávka liekov odberateľom musí byť evidovaná spolu s uvedenou prepravnou teplotou. Dochádza k porušeniu Vyhlášky o výrobnej a veľkodistribučnej praxi 128/2012 § 17
  6. Chýbajúca prípadne iba čiastočne vypracovaná analýza rizika, čím je ohrozený chod distribúcie a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek. Odvolávka v zákone o liekoch § 18 ods. 1.
  7. Chýbajúce validačné správy z validácie skladových priestorov, IT systémov, procesov distribúcie. Metodika validácii nie je správne popísaná. Požiadavka podľa Usmernenia SDP z roku 2013 bod 3.3.2.
  8. Nedodržanie chladového reťazca počas prepravy a skladovania termolabilných liekov. Porušenie Vyhlášky správnej výrobnej a distribučnej praxe č. 128/2012 § 13 ods 6. 
  9. Nesprávne zasielanie hlásení o dovoze a spotrebe liekov Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv. Porušenie Zákona o liekoch § 18 ods 1. 
  10. Chýbajúce kalibračné certifikáty k meradlám a zariadeniam používaným pri skladovaní a distribúcii liekov. Pravidelne sa nevykonávajú kalibrácie príslušných zariadení. Nezhoda proti Vyhlášky správnej výrobnej a distribučnej praxe č. 128/2012 § 13 ods 3 a 4.

 

Veľkodistribučné spoločnosti neprijímajú dostatočne účinné nápravné a preventívne opatrenia, aby sa uvedeným nezhodám predchádzalo a tak sa neustále opakujú. Ako môžete vidieť vyššie pri všetkých nezhodách skutočne dochádza k porušeniu legislatívnych požiadaviek a často sa končia pokutou zo strany štátnych orgánov prípadne pozastavením distribučných činností, zrušením povolenia alebo rozviazaním kontraktu s externými partnermi vo farmaceutickom priemysle.

 

Ak teda nechcete byť zaskočení ale pripravení a prejsť si jednotlivé nezhody do hĺbky, obráťte sa na nás. 

 

Na našej novej platforme Pharmaeducation by CeMS nájdete viaceré odborné školenia, kde sa spoločne naučíme ako predchádzať nezhodám v zmysle požiadaviek GDP. 
 

Školenia z rovnakej oblasti

:(

Podobné články

Svetový deň whistleblowerov - Akí sú najznámejší oznamovatelia?

KATEGÓRIA

Svetový deň whistleblowerov sa oslavuje 23. júna. Je to deň, kedy si pripomíname a podporujeme snahu whistleblowerov a ich dôležitú úlohu v odhaľovaní korupcie. Akí sú najznámejší oznamovatelia a čo pomohli odhaliť?

Dozvedieť sa viac

Norma ISO / IEC 17025 zabezpečí Vášmu laboratóriu exkluzivitu!

KATEGÓRIA

ISO / IEC 17025 je norma, ktorá sa vzťahuje na laboratóriá rôznych odvetví a zabezpečuje, že sú v praxi dodržiavané štandardy pre laboratórne testovanie a kalibráciu.

Dozvedieť sa viac

Nový systém na nahlasovanie nekalých praktík – Nahlas.to!

Pre všetky organizácie nad 50 zamestnancov a orgány verejnej moci, ktoré zamestnávajú viac ako 5 zamestnancov sme vypracovali komplexný program na plnenie legislatívy v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zverte sa do rúk odborníkov a získajte silný nástroj na upozorňovanie na nezákonné alebo neetické konanie!

Dozvedieť sa viac

Spoločnosť CeMS podporuje cez Vianoce aj 4-nohých miláčikov bez domova

KATEGÓRIA

Sme zástancom, že každý by mal nájsť svoj darček pod stromčekom. Tento rok naša spoločnosť CeMS vybrala v rámci Vianočnej pomoci 4-nohých miláčikov bez domova. Konkrétne išla pomoc v hodnote 600€ pre 3 vybrané združenia, ktoré zabezpečujú dočasnú alebo dlhodobú starostlivosť pre psov a mačky. 

Dozvedieť sa viac

Newsletter

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.